Substrat

Substrat, muhit – 1) mikroorganizm уа o’simliklar o’sadigan ozuqali muhit; 2) biokimyoda – ferment ta’sir qiladigan modda.