Unitar davlat

Unitar davlat (fransuzcha unitayre-yagona) – o`zini-o`zi idora qiladigan qismlarga bo`linmagan, yagona qonunlari va yagona markaziy hokimiyat organlariga ega bo`lgan yaxlit davlat.