Yashnar

Yashnar-gullab yashnaydigan, umri barq uruvchi, barhayot bo’luvchi