Bronza davri madaniyati

Markaziy Osiyoda bronza davri taxminan eramizdan avvalgi III ming yillik o’rtalaridan to I ming yillik boshlariga qadar davom etgan. Bronza davrida cho’l va adirlarda chorvachilik madaniyati rivojlangan bo‘lsa, janubiy hududlarda … Read More

Neolit davri madaniyati

(Eramizdan avvalgi VI – I V ming yilliklar) Mintaqamizning iqtisodiy-geografik joylashuvi, tarixiy manbalarva asarlarda ko’rsatilishicha, eramizdan avvalgi VI- IV ming yilliklar oralig‘ida Markaziy Osiyo geografik joylanishuvi va iqlim sharoitiga ko‘ra … Read More

Paleolit davri madaniyati

Respublikamiz hududida turli davrlarda, ayniqsa, XX asrning birinchi yarmi, so’nggi choragida olib borilgan tadqiqotlar mamlakatimiz madaniyati umuminsoniy madaniyatning bir tarkibiy qismi bo’lganligini, turli davrlarda ikki qit’a – Osiyo hamda Yevropa … Read More

Madaniyat va sivilizatsiya

Falsafa, sotsiologiya va madaniyatshunoslikka oid fan sohalarida madaniyat va sivilizatsiya tushunchalariga ilmiy yondashuv mavjud bo‘lib, ikkala tushunchaning mazmun-mohiyati va bir-biridan farqli jihatlarini tahlil qilib bcrish o’ta muhim ahamiyatga ega. Chunki … Read More

Madaniyat va madaniy meros

XX asrning so‘nggi choragi nafaqat texnik taraqqiyotning yuqori darajaga ko’tarilganligi, balki milliy madaniyatlarning yuksalishi, turli etnik guruhlar va millatlarning o‘zligini anglashi, o‘z milliy madaniy qadriyatlari va merosini tiklashga bo’lgan intilishlarining … Read More

Madaniyatning vazifalari

Madaniyat ijtimoiy-tarixiy hodisa sifatida jamiyatning rivojlanishiga o‘z ta’sirini ko‘rsatmasdan qolmaydi. Bu ta’sir madaniyatning jamiyat hayotida bajaradigan vazifalarida o‘z ifodasini topadi. 1. Madaniyat, eng avvalo, bilish funksiyasi (vazifasi)ni bajaradi. Kishilar turli … Read More

Moddiy va ma’naviy madaniyat

Madaniyat tushunchasi keng va tor ma’nolarga ega. Keng ma’nodagi madaniyat tushunchasi o‘ziga butun inson amaliy faoliyati natijasida bunyod etilgan barcha moddiy va ma’naviy boyliklarni qamrab oladi. Madaniyat bu insoniyatning ijtimoiy-tarixiy … Read More

Madaniyat tushunchasi

Madaniyat tushunchasi va uning mohiyati. Yuzaki qaralganda, kundalik hayotda “madaniyat” so’zidan insonning faoliyat tarzini va jamiyatning qay darajada rivojlanganligini aniqlovchi ko’rsatkich sifatida foydalanilgandek tuyuladi. Lekin madaniyat so’zining mazmun-mohiyatiga chuqurroq e’tibor … Read More