Hikmatlar xazinasi

To’plovchi: Mirzaahmad Azamatov Lug’at va izohlarni tuzuvchi: tarix fanlari kandidati Naim Norqulov

Donolar inson haqida

Donolar aql haqida

Donolar til haqida

Donolar so’z haqida

Donolar yolg’on so’z haqida

Donolar so’zlashish qoidasi haqida

Donolar mehnat haqida

Kasb-hunar haqida

Dehqonlar haqida

Ota-ona va farzandlar haqida

Odob haqida

Donolar kulgi odobi haqida

Olimlar, ustozlar va shogirdlar haqida

Kattaga hurmat-kichikka shafqat va yoshlikni asrash haqida

Ilm haqida

Jaholat haqida

Kibru havo haqida

Vatanparvarlik haqida

Xalqqa mehribonlik haqida

Mardlik haqida

Donolar jamoat haqida

Do’stlik haqida

Dushmanlik haqida

Tinchlik haqida

Yaxshilik haqida

Yomonlik haqida

Adolat haqida

To’g’rilik, halollik va poklik haqida

Ishq-muhabbat haqida

Uylanish haqida

Mehmon bo’lish va mezbonlik odoblari haqida

Xudbinlik haqida

Sir saqlash haqida

Nasihat foydasi haqida

O’ylab ish tutish va sabr-toqat haqida

Yomon xulq haqida

Sayohat foydasi haqida

Qanoat haqida

Ovqatni yeb-ichish qoidalari haqida Umr zavoli haqida