Ijodkorlik

Ijodkorlik-yangi moddiy va ma’naviy qadriyatlarni yaratish bilan natijalanadigan faoliyat turi.