Ijodning rivojlantiruvchi funksiyasi

Ijodning rivojlantiruvchi funksiyasi-ta’lim-tarbiya jarayonini o’zaro uzviy bog’lab olib borish uchun xizmat qilib, shaxsning intellectual, sezgirlik va o’z xohishi bilan intilish kabi jihatlariga erishganlik darajalarini o’z ichiga oladigan hodisa.