Puasson koeffisienti

Puasson koeffisienti – elastik jism xarakteristikalaridan biri. S. D. Puasson aniqlagan. Jism elementi nisbiy ko’ndalang deformatsiyasining nisbiy bo’ylama deformatsiyasiga nisbatining mutlaq qiymati bilan o’lchanadi: bunda EU va ez — jismning x, u, z o’klariga Moe keladigan deformatsiyalari. Izotropik jismlar uchun Puasson koeffisienti qiymati deformatsiya ishorasini almashtirish (cho’zilishni siqilish bilan almashtirish) yoki deformatsiyalar o’qlarini almashtirish bilan o’zgarmaydi, ya’ni Puasson koeffisienti ko’pchilik metallar uchun 0,3 ga yaqin.